نویسنده = سراله گالشی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات مستقیم زوال بر روی رشد سویا با استفاده از تجزیه کوواریانس و تعیین عمق بهینه کشت

دوره 4، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 27-39

فیروز صلاحی؛ سید مجید عالیمقام؛ سراله گالشی


2. اثر تنش غرقابی و دما بر خصوصیات جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus L) رقم هایولا 401

دوره 4، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 18-26

محمد خادم‌پیر؛ سراله گالشی؛ فرشید قادری فر؛ مهسا مظلوم