نویسنده = سید مجید عالیمقام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات مستقیم زوال بر روی رشد سویا با استفاده از تجزیه کوواریانس و تعیین عمق بهینه کشت

دوره 4، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 27-39

فیروز صلاحی؛ سید مجید عالیمقام؛ سراله گالشی