نویسنده = فرزاد شریف زاده
تعداد مقالات: 3
1. تعیین ضرایب قابلیت حیات بذر چاودار کوهی (Secale montanum guss) در شرایط دمایی و رطوبتی متفاوت

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 88-95

امید انصاری؛ فرزاد شریف زاده؛ سیدعلی طباطبایی؛ علی مرادی


3. تأثیر حذف پوسته بذر آفتابگردان در تحمل جوانه زنی به تنش شوری و خشکی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 52-60

رامین عالیوند؛ فرزاد شریف زاده؛ رحیم سروستانی؛ محسن ممبنی