نویسنده = محمد تقی آل ابراهیم
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر عصاره آللوپاتیک چهار گیاه دارویی بر شاخص‌های جوانه‌زنی علف‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.)

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 12-19

علی بابائی؛ رفعت حسنی نسب فرزانه؛ سیده آسیه خاتمی؛ محمد تقی آل ابراهیم


2. تأثیر سالیسیلیک اسید بر پارامترهای جوانه‌زنی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) تحت تنش شوری

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 48-55

علی بابایی قاقلستانی؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ رویا راثی زاده؛ مهدی نوکانی


3. مقایسه اثر انبارداری بذر ارقام مختلف گندم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 76-86

رسول فخاری؛ محمد توبه؛ حمیدرضا وحیدی پور