نویسنده = سیدعلی طباطبایی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین ضرایب قابلیت حیات بذر چاودار کوهی (Secale montanum guss) در شرایط دمایی و رطوبتی متفاوت

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 88-95

امید انصاری؛ فرزاد شریف زاده؛ سیدعلی طباطبایی؛ علی مرادی


2. اثر آسکوربیک اسید بر شاخص‌های جوانه‌زنی و تغییرات بیوشیمیایی بذر سورگوم تحت شرایط تنش شوری

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 43-51

محمدصادق آزادی؛ احسان یونسی؛ سیدعلی طباطبایی؛ امید انصاری