نویسنده = مهدی عقیقی شاهوردی
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر دما و باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کاسنی (Cichorium intybus L.)

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 47-56

میلاد همتی؛ مجید امینی دهقی؛ حجت عطایی سماق؛ مهدی عقیقی شاهوردی؛ زینب کبری پیشوا؛ شهلا شفیعی ادیب