نویسنده = حشمت امیدی
تعداد مقالات: 11
1. ارزیابی اثر پرایمینگ و تنش شوری بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 83-93

حشمت امیدی؛ سمیرا عیپور؛ زهرا مرادیان؛ خدیجه احمدی؛ رحیم بازمکانی


4. بررسی تأثیر پیش تیمار هورمونی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگو شهری (Lallemantia iberica F and C.M.) تحت تنش خشکی

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 21-29

زهرا مرادیان؛ حشمت امیدی؛ طاهره کریمی؛ فرشته آزاد بخت؛ رحیم بازمکانی


5. اثر تسریع کننده‌ها بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر سرخارگل تحت تنش شوری

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 1-8

آرزو پراور؛ حشمت امیدی؛ نسرین سادات عیسی نژاد


6. تأثیر باکتری‌های محرک رشد و قارچ تریکودرما بر جوانه‌زنی بالنگو (Lallemantia royleana L)تحت تنش شوری

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 39-46

زهرا مرادیان؛ فرشته آزادبخت؛ حشمت امیدی؛ رحیم بازمکانی


10. بررسی اثر جیبرلیک اسید و آبسیزیک اسید بر شاخص های جوانه زنی در شرایط تنش شوری (Securigera securidaca L) گیاه دارویی عدس الملک

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 21-33

حجت عطایی سماق؛ حشمت امیدی؛ مهدی عقیقی شاهوردی؛ مهدی محبعلی