نویسنده = احد یامچی
تعداد مقالات: 1
1. معرفی یک آزمون جدید برای پیش‏بینی قابلیت حیات بذور و تولید گیاهچه نرمال: آزمون نیتروبلوتترازولیوم

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 70-78

مهدی شعبان؛ فرشید قادری فر؛ حمید رضا صادقی پور؛ احد یامچی