نویسنده = طاهره کریمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر پیش تیمار هورمونی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگو شهری (Lallemantia iberica F and C.M.) تحت تنش خشکی

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 21-29

زهرا مرادیان؛ حشمت امیدی؛ طاهره کریمی؛ فرشته آزاد بخت؛ رحیم بازمکانی