نویسنده = رفعت حسنی نسب فرزانه
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر دماهای مختلف بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum)

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 23-30

علی بابائی قاقلستانی؛ سیده آسیه خاتمی؛ رفعت حسنی نسب فرزانه؛ محمدتقی آل‌ابراهیم


2. تأثیر عصاره آللوپاتیک چهار گیاه دارویی بر شاخص‌های جوانه‌زنی علف‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.)

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 12-19

علی بابائی؛ رفعت حسنی نسب فرزانه؛ سیده آسیه خاتمی؛ محمد تقی آل ابراهیم