کلیدواژه‌ها = شوری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر جیبرلیک اسید بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه ژنوتیپ‌های مختلف سورگوم تحت تنش شوری

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 35-44

اخلاص امینی؛ علی اشرف مهرابی؛ یاسر علیزاده