کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 19
4. تأثیر کاربرد اسید سالیسلیک بر جوانه‌زنی گندم بهاره (Triticum aestivum L.) تحت تنش خشکی

دوره 7، شماره 22، بهار 1396، صفحه 65-76

اصغر گنجه؛ علی عبادی؛ سدابه جهانبخش؛ قاسم پرمون


5. اثر آللوپاتیک عصاره تلخه (Acroptilon repens) بر سبز شدن بعضی گیاهان زراعی و هرز

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 13-21

محمد تقی آل ابراهیم؛ رسول فخاری؛ کلثوم شریفی


7. تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه ارقام تحت تنش مس (Triticum aestivum) مختلف گندم

دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 1-15

محبوبه بصیری؛ محسن موسوی نیک؛ آسیه سیاهمرگویی؛ مریم زارع


8. بررسی تاثیر شدت سن زدگی بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 5، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 11-19

عابدین شیربندی؛ حمید رضا عیسوند؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ جهانشیر شاکرمی


9. تاثیر شوری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت و غلظت مالون‌دی‌آلدئید در دو رقم بذر گندم نان

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 24-34

مریم گودرزیان قهفرخی؛ بابک درویشی؛ الهه قاسمی


11. تأثیر آللوپاتیک عصاره کاکوتی ( Ziziphora clinopodioides Lam) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 68-77

قربانعلی رسام؛ بنیامین ترابی؛ فاطمه گروسی؛ عاطفه بدری


12. تاثیر نوع محلول پیش تیمار، زمان خیساندن و شوری بر شاخص‌های مختلف جوانه‌زنی گندم

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 1-13

رقیه شاکری عموقین؛ احمد توبه؛ شهزاد جماعتی ثمرین


13. اثر کلرید سدیم بر جوانه‌زنی و رشد اولیه دانه رست‌های 60 رقم گندم

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 14-26

حمیدرضا قاسمی؛ اکبر مستاجران


14. ارزیابی قدرت محموله‌های بذری گندم به وسیله آزمون تسریع پیری

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 51-59

ریحانه ربانی محمدیه؛ فرشید قادری فر؛ حمید رضا صادقی پور


16. مقایسه اثر انبارداری بذر ارقام مختلف گندم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 76-86

رسول فخاری؛ محمد توبه؛ حمیدرضا وحیدی پور


17. تأثیر باکتری‌های افزاینده رشد بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی بذر گندم (رقم مروارید) تحت آلودگی به نیترات مس

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 1-9

الهه تشکری فرد؛ فاطمه تقوی قاسمخیلی؛ همت اله پیردشتی


18. بررسی جوانه زنی دو رقم گندم در شرایط تنش شوری

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 1-7

نوراله تازیکه؛ محمدرضا داداشی؛ محمدجواد جعفری


19. مطالعه تأثیر پرایمینگ بذور بر روی شاخصهای مختلف جوانه زنی گندم در شرایط تنش شوری

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 8-19

رقیه شاکری عموقین؛ احمد توبه؛ شهزاد جماعتی ثمرین