موضوعات = تکنولوژی بذر
تعداد مقالات: 83
76. مقایسه اثر پرایمینگ در بهبود ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر کدو تخم کاغذی تحت شرایط تنش خشکی

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 52-60

یگانه سادات کریم‌زاده حسینیان؛ امیر بهزاد بذرگر؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ سعید بختیاری


77. اثر شوری و دما بر خصوصیات فیزیولوژیک جوانه‌زنی و رشد گیاهچه چای ترش (Hibiscus sabdariffa)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 13-20

علی راحمی کاریزکی؛ علی نخ‌زری مقدم؛ مهرنسا قره خانی


79. ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی و دماهای کاردینال گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgar)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 61-68

فاطمه رنجبر؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ نفیسه کمایستانی


80. تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.)

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 23-34

فرید عباس زاده؛ رضا رضایی سوخت آبندانی


81. اثر محلول‌پاشی کودهای حاوی عناصر غذایی و محرک‌های رشد بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی برنج

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 1-12

قاسم کرد فیروزجایی؛ حسن حبیبی؛ صاحب سودایی مشایی؛ محمد حسین فتوکیان


82. مطالعه اثر اندازه بذر بر مولفه‏های جوانه‌زنی نخود ایرانی (Cicer arientinum L.)

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 45-51

لادن خانقائی؛ محسن نبوی کلات؛ آمنه رئیسی


83. تاثیر غلظت‌های مختلف هومات پتاسیم و کادوستیم بر تولید غده‌چه سیب زمینی ارقام آگریا و ساوالان در شرایط گلخانه

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 11-22

شکور هنردوست؛ جلیل اجلی؛ علی فرامرزی؛ داود حسن پناه؛ شهرام عزیزی