ارزیابی مقاومت به سطوح شوری ارقام کلزا در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

به منظور بررسی اثر شوری ناشی از کلرید سدیم روی گیاه کلزا (Brassica Napus L.) در مرحله جوانه‌زنی و رشد گیاهچه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در بهمن ماه سال 1389 در دانشگاه گنبدکاووس انجام شد. عامل اول شامل 4 رقم کلزا، (T98007 ,Q6503 ,H1413,H50) و عامل دوم شوری شامل 6 سطح (صفر، 5، 10، 15، 20و 28 میلی موس بر سانتی‌متر) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم و شوری بر تمام صفات مورد مطالعه معنی‌دار بود، در حالی که اثر متقابل شوری×رقم تنها بر صفات طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه، نسبت طول ریشه‌چه به ساقه‌چه و سرعت جوانه‌زنی معنی‌دار بود. مقایسه میانگین صفات بیان داشت که از نظر وزن خشک ریشه‌چه، وزن خشک ساقه‌چه، وزن خشک کل گیاهچه، درصد جوانه زنی و تعداد گیاهچه‌های نرمال تنوع زیادی مشاهده شد. رابطه لگاریتم طول ریشه‌چه و ساقه‌چه، نسبت طول ریشه‌چه به ساقه‌چه و درصد جوانه‌زنی با سطوح شوری مختلف نیز نشان داد که با افزایش سطوح شوری صفات فوق کاهش یافت. نتایج کلی نشان داد که رقم Q6503 محتمل‌ترین رقم و T98007 حساس‌ترین رقم به شوری بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات