بررسی اثرات مستقیم زوال بر روی رشد سویا با استفاده از تجزیه کوواریانس و تعیین عمق بهینه کشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان

2 دانشجوی‏ دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در تولید محصولات زراعی، کیفیت بذر از اهمیت زیادی برخوردار است. کاهش کیفیت بذر باعث افزایش حساسیت به تنش‏های محیطی می‏گردد. در این راستا به منظور بررسی اثر مستقیم زوال بذر و عمق کاشت بر برخی از شاخص‏های رشدی سویا، در سال 1392 آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در پنج تکرار در گلخانه‏ی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل چهار سطح عمق کاشت (3، 5، 7 و 9 سانتی‏متر) و 5 سطح تسریع پیری (به مدت 0، 24، 36، 48 و 72) بودند. صفات اندازه‏گیری شده در این مطالعه شامل تراکم بوته در گلدان، ارتفاع بوته، سطح برگ بوته‏ها در گلدان، وزن خشک برگ، ساقه و کل بوته‏ها در گلدان در مرحله گلدهی بودند. به منظور از بین بردن اثر غیر مستقیم فاکتورهای زوال و عمق کاشت بر روی شاخص‏های رشدی، از تجزیه کوواریانس استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که جهت رسیدن به استقرار و رشد مناسب سویا، سطح زوال بذر در تعیین عمق مناسب کشت نقش زیادی دارد. به طوریکه در سطوح کم زوال (0 و 24 ساعت) عمق بهینه کاشت در حدود 6 سانتی‏متر و برای سطوح زوال متوسط (48 ساعت زوال) عمق کاشت 3 سانتی‏متر به عنوان مناسب‏ترین عمق کاشت شناخته شد. بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق در صورت عدم دسترسی به بذر مناسب، با آگاهی از مقدار زوال بذرها و رعایت عمق مناسب کاشت، می‏توان به استقرار و رشد مناسب سویا امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها


فیروز صلاحی، سید مجید عالیمقام، سراله گالشی مجله تحقیقات بذر