تاثیر فرسودگی بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد هتروتروفیک گیاهچه ذرت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه

3 کارشناس‌ارشد رشته مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

4 کارشناس‌ارشد رشته زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

فرسودگی بذر منجر به کاهش جوانه‌زنی و استقرار مطلوب گیاه می‌شود، از این رو تولیدکنندگان و کشاورزان باید قادر به نگهداری مناسب بذر در طول مدت انبارداری باشند. هدف تحقیق حاضر بررسی تغییرات کیفی بذور ذرت در اثر فرسودگی در طول انبارداری بود. به این منظور آزمایشی بر پایه طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمار آزمایش فرسودگی بذر در پنچ سطح 0، 7، 14، 21 و 28 روز قرار گیری در دمای 40 درجه سانتی‌گراد بود. نتایج نشان داد که درصد و سرعت جوانه‌زنی با افزایش طول مدت فرسودگی بذر کاهش معنی‌داری یافته است. همچنین در اثر فرسودگی بذر شاخص‌های رشد هتروتروفیک گیاهچه نظیر کارایی استفاده از ذخایر بذر، درصد کاهش ذخایر بذر، میزان مصرف ذخایر بذر و وزن خشک گیاهچه کاهش معنی‌داری یافته است. به‌علاوه، نتایج نشان داد که هدایت‌الکتریکی تحت تاثیر فرسودگی بذر افزایش یافته است. با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان گفت که استفاده از بذر‌های سالم و قوی باعث برتری گیاهان در طول مراحل رشد نسبت به بذور فرسوده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


واقف عنایتی، عزت‌اله اسفندیاری،سیدمحمدحسن آل هاشم، علیرضا حضوری مجله تحقیقات بذر