بررسی اثر اسموپرایمینگ بر صفات جوانه‌زنی بذر برنج رقم ندا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، خوزستان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، کرج

چکیده

به منظور بررسی اثرات فیزیولوژیک ناشی از اسموپرایمینگ بر جوانه‌زنی بذر برنج (Oryza Sativa L.) رقم ندا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد قائم‌شهر در سال 1390 اجراء گردید. تیمارهای آزمایش شامل پلی‌ اتیلن گلایکول (6000 PEG) با غلظت‌های  5 و 10 درصد، نیترات پتاسیم (KNO3) با غلظت‌های 1 و 2 درصد و کلرید پتاسیم (KCl) با غلظت‌های 2 و  4  درصد و زمان‌های 4، 8 و 12 ساعت بود. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که حداکثر سرعت جوانه‌زنی تحت تیمارهای زمان و پرایمینگ به ترتیب با پیش تیمار کلرید پتاسیم با غلظت‌های 2 و 4 درصد و مدت زمان 12 ساعت بدست آمد. بیشترین و کمترین درصد جوانه‌زنی طی مدت زمان‌های 4 و  8  ساعت نتیجه  شد. بیشترین شاخص طولی ویگور در مدت زمان 8 ساعت برابر (7/818) حاصل شد، در حالی که حداقل شاخص وزنی ویگور تحت تیمارهای زمان و پرایمینگ به ترتیب با پیش تیمار کلرید پتاسیم  با غلظت‌های 4 درصد و مدت زمان 12 ساعت حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها


رضا رضایی سوخت‌آبندانی، مهدی رمضانی مجله تحقیقات بذر