تاثیر بیوپرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی دو نوع چمن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

چکیده

بیوپرایمینگ روشی زیستی برای تلقیح بذور با میکروارگانیسم‌های مفید می‌باشد. چمن گیاهی علفی بوده و به عنوان یک گیاه پوششی مهم به شمار می‌آید و کاشت آن می‌تواند در جلوگیری از غرقابی شدن و فرسایش خاک در باران‌های شدید کمک نماید. به منظور بررسی اثر بیوپرایمینگ کودهای زیستی شامل ازتوباکتر، نیتروکسین، بیوسوپرفسفات و تیمار بدون کود به‌عنوان شاهد بر روی برخی شاخص‌های جوانه‌زنی در دو نوع چمن Festucaarundinacea وPoapratensis، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال‌ 93-92 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس اجرا گردید. نتایج این آزمایش نشان داد که در مرحله جوانه‌زنی بسیاری از شاخص‌ها از جمله درصد جوانه زنی، سرعت جوانه‌زنی، ضریب جوانه‌زنی، میانگین زمان جوانه زنی، بنیه بذر، ضریب آلومتری، طول ساقه‌چه و طول ریشه‌‌چه تحت تاثیر بیوپرایمینگ قرار گرفته است. نتایج مشخص کرد که بیوپرایمینگ با کود ازتوباکتر باعث افزایش 86/287 درصدی میانگین شاخص‌های جوانه‌زنی در چمن پوآ در مقایسه با شاهد شده است. این افزایش برای کود زیستی نیتروکسین 96/31 درصد و در کود بیوسوپرفسفات دارای کاهشی معادل 26/25 درصد در مقایسه با شاهد بوده است. نتایج در مورد چمن فستوکا نیز مشخص کرد که بیوپرایمینگ با کودهای ازتوباکتر و نیتروکسین به‌ترتیب 36/44 و 53/32 درصد میانگین شاخص‌های جوانه‌زنی را در مقایسه با شاهد افزایش داده‌اند و کود بیوسوپرفسفات تاثیری نداشته است. براساس نتایج این تحقیق کود زیستی ازتوباکتر به عنوان موثرترین روش بیوپرایمینگ در مرحله جوانه‌زنی برای گیاه چمن تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات