بررسی نقش اسید سالیسیلیک در بهبود جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه

2 دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشگاه مراغه

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده

به منظور مطالعه تأثیر اسید سالیسیلیک بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های گل گاوزبان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال 1391 اجرا گردید. تیمارهای آزمایش، شامل غلظت‌های اسید سالیسیلیک (0، 700، 1000، 1300 و 1600 میکرومول بر لیتر) و مدت زمان پیش‌تیمار (12 و 24 ساعت) بود. نتایج نشان داد، درصد جوانه‌زنی، شاخص میزان جوانه‌زنی، طول ساقه‌چه، وزن خشک ریشه‌چه و ساقه‌چه، وزن خشک بذر و شاخص‌های طولی و وزنی قدرت بذر تحت تأثیر اثرات متقابل زمان در غلظت قرار گرفت، همچنین طول ریشه‌چه و شاخص جوانه‌زنی تنها تحت تأثیر عامل‌های اصلی غلظت و زمان قرارگرفتند. با افزایش غلظت اسید سالیسیلیک در 12 ساعت، جوانه‌زنی روند نزولی داشته و بعد از غلظت 1000 میکرومول در لیتر مجدداً افزایش یافت؛ ولی در 24 ساعت جوانه‌زنی ابتدا روند افزایشی و سپس در غلظت 800 میکرومول در لیتر کاهش یافت. تغییرات شاخص میزان جوانه‌زنی، شاخص طولی و وزنی قدرت بذر نیز مشابه جوانه‌زنی بود. تغییرات طول ساقه‌چه و وزن خشک ریشه‌چه در 12 ساعت با افزایش غلظت اسید سالیسیلیک بیشتر از 24 ساعت بود ولی در مورد وزن خشک ساقه‌چه افزایش غلظت اسید سالیسیلیک در طی 12 ساعت موجب کاهش مقدار آن و در 24 ساعت موجب افزایش مقدار آن گردید. به طور کلی بیشترین شاخص‌های جوانه‌زنی در محدوده 1000 میکرومول بر لیتر اسید سالیسیلیک در طی 24 ساعت پیش‌تیمار مشاهده شد، این در حالی است که بیشترین رشد گیاهچه در همین محدوده ولی در مدت زمان 12 ساعت به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات