تاثیر شوری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت و غلظت مالون‌دی‌آلدئید در دو رقم بذر گندم نان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 پژوهشی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

3 دانشگاه ایلام

چکیده

ارزیابی مقاومت گیاهان به تنش‌های محیطی به‌ویژه در زمان جوانه‌زنی و استقرارنقش مهمی در انتخاب ارقام مناسب برای کشت در شرایط ناپایدار محیطی دارد.در این پژوهش ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر و تغییرات آنزیمی دو رقم گندم در سطوح مختلف تنش شوری مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اول دو رقم گندم به نام‌های چمران و وریناک و فاکتور دوم چهار سطح تنش شوری (صفریا شاهد، 40، 80 و 120 میلی‌مولار کلریدسدیم) بودند.نتایج نشان داد که افزایش تنش شوری سبب کاهش درصد‌ و سرعت جوانه‌زنی و کاهش وزن خشک ریشه‌چه و ساقه‌چه و افزایش میزان پراکسیداسیون لیپید شد. مقادیر تمام شاخص‌های جوانه‌زنی مورد مطالعه در رقم وریناک کمتر از رقم چمران بود. فعالیت آنزیم کاتالاز در رقم وریناک در تمامی سطوح شوری کاهش ولی در رقم چمران افزایش یافت. به علاوه فعالیت آنزیم‌های آسکوربات پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز در رقم وریناک در تمام سطوح شوری کمتر از رقم چمران بود. بنابراین با افزایش گونه‌های فعال اکسیژن در شرایط تنش شوری در رقم وریناک، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در سلول به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و شاخص‌های جوانه‌زنی در این رقم نسبت به رقم چمران کاهش بیشتریپیدا کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات