تعیین ضرایب قابلیت حیات بذر چاودار کوهی (Secale montanum guss) در شرایط دمایی و رطوبتی متفاوت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و تکنولوژی بذر، گروه زراعت، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

4 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه یاسوج

چکیده

شرایط نامساعد انبارداری،‌ به‌خصوص رطوبت نسبی بالای محیط انبار و دمای بالا،‌ به‌شدت بر کیفیت بذر اثر می‌گذارد. به‌منظور کمی‌سازی تأثیر دما و رطوبت بر زوال بذر و تعیین ضرایب حیات، آزمایشی به‌صورت تجزیه مرکب زمانی با دو عامل دما و رطوبت در آزمایشگاه بذر پردیس کشاورزی دانشگاه تهران در سال 1391-1390 انجام شد. به‌این منظور تیمار دمایی شامل چهار سطح 15، 25، 35 و 45 درجه سلسیوس و تیمار رطوبتی شامل سه سطح 10، 12 و 14 درصد به‌ترتیب به‌عنوان عامل‌های اول و دوم انتخاب شدند. نتایج نشان داد که با افزایش در رطوبت و دمای محیط انبارداری درصد جوانه‌زنی به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. کمترین سطح زوال در دمای 15 درجه سلسیوس با رطوبت 10 درصد مشاهده شد، که بعد از 360 روز، جوانه‌زنی از 94 به 92 درصد کاهش یافت و در دمای 45 درجه سلسیوس و رطوبت 14 درصد بعد از 40 روز از 94 درصد به 2 درصد رسید. برای معادله قابلیت حیات بذر چاودار کوهی ضرایب تعیین شد که  مقدار KE، CW، CH و CQ به‌ترتیب 64944/6، 67922/2، 06185/0 و 00017154/0 به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات