تعیین ضرایب قابلیت حیات بذر جو تحت شرایط مختلف انبارداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه زراعت، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی استان یزد

چکیده

شرایط نامساعد انبارداری،‌ به خصوص رطوبت نسبی بالای محیط انبار و دمای بالا،‌ به شدت بر کیفیت بذر اثر می‌‌‌گذارد. به منظور کمی سازی اثر دما و رطوبت بر زوال بذر و تعیین ضرایب حیات بذر جو رقم والفجر این آزمایش در آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی استان یزد در سال1391 انجام شد. به این منظور 3 تیمار دمایی (25، 35 و 45 درجه سانتی‌گراد) و 3 تیمار رطوبتی (6، 10 و 14 درصد) استفاده شدند. نمونه برداری از بذرها در فواصل زمانی معین، بسته به شرایط نگهداری انجام گرفت و درصد جوانه‌زنی، ضرایب مدل حیات و رابطه سیگما با رطوبت‌ها و دماهای بررسی شده تعیین گردید. نتایج نشان داد که با افزایش دوره انبارداری درصد جوانه‌زنی یک روند نزولی را طی کرد و این روند نزولی در رطوبت‌و دماهای بالاتر بیشتر بود. بیشترین کاهش درصد جوانه‌زنی در دمای 45 درجه سانتی‌گراد و رطوبت 14 درصد بدست آمد. معادله قابلیت حیات بذر تعیین و ضرایب برآورد گردید. نتایج نشان داد کهمقادیر ضرایب KE، CW، CH و CQ به‌ترتیب برابر با 83/8، 47/1، 27/0 و 0037/0 بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات