روش‏های موثر در شکست خواب و افزایش جوانه‏زنی بذر گون Astragalus cicer L.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مشهد

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد،

چکیده

سرده گون متعلق به خانواده بقولات، بیشترین تنوع و پراکندگی را در ایران دارد. گون‏ها از نظر دارویی، علوفه‏ای و اقتصادی در ایران دارای اهمیت فراوانی می‏باشند. تحقیق حاضر به‌منظور بررسی تیمارهای مختلف شکست خواب و تحریک جوانه‌زنی بذر گیاه Astragalus cicerو پیشنهاد موثرترین تیمار در افزایش جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه‏ها انجام شد. به منظور بررسی شکست خواب بذر در گیاه گون گونه Astragalus cicer آزمایشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال 1391 انجام گردید. تیمارهای مختلفی جهت غلبه بر خواب بذور مورد استفاده قرار گرفت، از جمله: سرمادهی مرطوب در دمای 4 درجه سانتی‏گراد (صفر، 7، 14 و 21 روز)، اسید جیبرلیک (صفر، 500 و 1000 پی‏پی‏ام) و خراش‏دهی (شاهد، خراش‌دهی با سمباده). نتایج نشان داد که درصد جوانه‏زنی در تیمار خراش‏دهی با سمباده در ترکیب با سرمادهی و جیبرلیک اسید در سطح احتمال یک درصد معنی‏دار گردید. علاوه بر این سرمادهی به مدت 7 و 14 روز در ترکیب با تیمار اسید جیبرلیک با غلظت 500 و 1000 پی‏پی‏ام باعث بهبود جوانه‏زنی بذور سنباده خورده گردید. نتایج نشان داد که خواب بذر از نوع فیزیولوژیک است، زیرا بیشترین درصد جوانه زنی بذرها در اثر اعمال تیمار تلفیقی پیش سرمادهی مرطوب (به مدت 14 روز) و اسیدجیبرلیک ( 1000 پی‏پی‏ام) بدست آمد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات