اثر پیری تسریع شده بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانتی در جنین هیبریدهای مختلف ذرت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد آگرواکولوژی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استادیار گروه زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

در این تحقیق اثر زمان‌های مختلف پیری 3، 5 و 7 روز بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت، میزان پروتئین‌های محلول و شاخص‌های جوانه‌زنی بذرهای 6 هیبرید سینگلکراس ذرت شامل 704، 700، 647، 500، 370 و 260 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و در 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که، پیری تسریع شده به‌طور معنی‌داری درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌ز‌نی، طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه و شاخص بنیه بذر را کاهش داد. فرآیند پیری بذر، رشد ریشه‌چه را در مقایسه با رشد ساقه‌چه بیشتر تحت تاثیر قرار داد. بیشترین درصد جوانه‌زنی مربوط به سینگل‌کراس 647 بود. نتایج نشان داد که با افزایش دوره پیری به‌طورمعنی‌داری فعالیت آنزیم گلوتاتیونریداکتاز و آسکورباتپراکسیداز و میزان پروتئین کاهش یافت. فعالیت آنزیم گلوتاتیونریداکتاز 9/35 درصد و فعالیت آنزیم آسکورباتپراکسیداز 7/58 درصد کاهش یافت. این موضوع نشان می‌دهد که فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز نسبت به پیری حساسیت بالاتری داشته است. میزان پروتئین‌های محلول بذر نیز 7/42 درصد کاهش نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات