تعیین رطوبت بذر برخی از گیاهان زراعی بدون آسیاب کردن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 کارشناس ‌ارشد، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

مقدار آب موجود در بذر را به ‌عنوان مقدار رطوبت بیان می‌کنند. مقدار رطوبت بذر یکی از عوامل مؤثر بر طول عمر، قابلیت حیات بذر، قابلیت انبارداری و تجارت بذر می‌باشد. انجمن بین‌المللی آزمون بذر برای خشک کردن بذرها دو دمای 103 و 130 درجه سانتی‌گراد را پیشنهاد کرده است. این انجمن در روش‌ خود بیان داشته که برخی از بذرها نیاز به آسیاب ریز و برخی دیگر نیاز به آسیاب درشت دارند. انجام آسیاب به دلایل مختلفی از جمله یکسان نبودن اندازه بذرهای آسیاب شده و از دست رفتن مقداری از رطوبت بذرها در زمان آسیاب کردن سبب ایجاد خطا در اندازه‌گیری درصد رطوبت بذر می‌شود. به همین دلیل در این مطالعه مدت زمان لازم برای تعیین رطوبت بذر برخی از گیاهان زراعی در روش آون بدون انجام آسیاب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد زمان لازم برای تعیین رطوبت بذر در بذرهای گندم، جو و برنج به‌ترتیب در 41/14، 02/14 و 60/16 ساعت و در بذرهای ذرت و لوبیا به‌‌ترتیب در 63/13 و 22/15 ساعت بود. با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می‌گردد به‌منظور تعیین رطوبت بذرهای نشاسته‌ای و نیز در شرایطی که امکان آسیاب کردن بذرها وجود ندارد این بذرها را به‌مدت 14 تا 17 ساعت در آون در دمای 130 درجه سانتی‌گراد قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات