تاثیر پس‌رسی و برخی خصوصیات گیاه مادری بر جوانه‌زنی و قدرت بذر ماریتیغال(Silybum marianum)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، علوم و تکنولوژی بذر و زراعت، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار، گروه زراعت، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

به‌منظور مطالعه تأثیرات پس‌رسی و برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی بذرها ماریتیغال، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1392 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل مدت زمان پس‌رسی در 5 سطح (شاهد، 30، 60، 90 و 120 روز پس‌رسی در دمای 35 درجه سانتی‌گراد). اندازه گل‌آذین گیاه مادری در 2 سطح (بزرگ و کوچک) و رنگ بذر در 2 سطح (روشن و تیره) بود. صفات اندازه‌گیری شده شامل درصد جوانه‌زنی، متوسط زمان جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، شاخص وزنی و طولی قدرت بود. نتایج نشان داد پس‌رسی موجب افزایش جوانه‌زنی بذرها شده و همچنین بذرها روشن و بذرها بدست آمده از گل آذین بزرگ جوانه‌زنی بهتری دارند. در بین تیمارها 90 روز بیشترین جوانه‌زنی را نشان داد در حالی که بیشترین سرعت جوانه‌زنی و همچنین کمترین متوسط زمان جوانه‌زنی از 30 روز پس‌رسی مشاهده شد. بر خلاف جوانه‌زنی سرعت جوانه‌زنی در بذرها تیره بیشتر از بذرها روشن بود. افزایش مدت‌زمان پس‌رسی موجب افزایش شاخص‌های قدرت گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات