مدل‌سازی واکنش سبز‌شدن ارقام گندم به دما در شرایط مزرعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان

2 استاد،گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان

3 استادیار گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان

4 مربی گروه غلات، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی استان گلستان

5 دانشجوی دکتری گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان

چکیده

زمان سبزشدن یکی از عوامل موثر بر رشد و عملکرد گندم است و این مرحله باید در مدل‌های گیاهان زراعی به درستی پیش‌بینی شود. به همین منظور، در یک آزمایش مزرعه‌ای8 رقم گندم در 12 تاریخ کشت گردید و تعداد روز تا سبزشدن آن‌ها ثبت شد. به منظور توصیف رابطه بین سرعت سبزشدن و دما از مدل‌ بتا استفاده شد. نتایج نشان داد که از لحاظ آماری هیچ اختلاف معنی‌داری از نظر دماهای کاردینال بین ارقام وجود نداشت و واکنش سبزشدن گندم نسبت به دما را می‌توان توسط تابع بتا به خوبی توصیف کرد. بر این اساس، دماهای کاردینال ثبت‌شده برای پایه، مطلوب و سقف به‌ترتیب 22/0، 16/27 و 40 درجه سانتی‌گراد بود. هم‌چنین روز بیولوژیک مورد نیاز برای سبزشدن ارقام در عمق 3 سانتی‌متر، 2/6 روز محاسبه شد. از اطلاعات حاصل از این مطالعه می‌توان برای پیش‌بینی سبزشدن ارقام گندم در شرایط دمایی مختلف استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات