تاثیر نوع محلول پیش تیمار، زمان خیساندن و شوری بر شاخص‌های مختلف جوانه‌زنی گندم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشگاه کشاورزی پیام نور

چکیده

به منظور بررسی اثر  محلول پیش تیمار و زمان خیساندن بذور بر جوانه‌زنی بذر گندم در شرایط تنش شوری، آزمایشی در سال 1388 در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل 3 عاملی و در 2 مرحله (انجام اعمال پیش تیمار و کشت در گلدان) انجام گرفت که شامل عاملهای 1- انواع محلول‌های پیش تیمار (محلول کلرید سدیم 3%، مانیتول 5%، عصاره 25% چغندر قند و آب مقطر) 2- مدت زمان اعمال پرایمینگ (4، 8 و10 ساعت) 3- شوری با  ECبرابر (0، 3- و6-) میلی‌موس بر سانتی‌متر در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در شرایط کنترل شده انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه آماری نشان داد که اثر پرایمینگ برای تمامی صفات مورد مطالعه به غیر از صفت وزن خشک اندام هوایی و اثر شوری بر تمامی صفات مورد مطالعه در این آزمایش در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار بود. مدت زمان خیساندن بذور (4 ساعت) فقط بر طول کلئوپتیل معنی‌دار بود. بر همکنش شوری در پرایمینگ بذر، بر وزن خشک ریشه و طویلترین ریشه در سطح احتمال 5 درصد تفاوت معنی‌داری را نشان داد. وزن خشک اندام هوایی با طول برگ اول و دوم، تعداد ریشه و طویلترین ریشه همبستگی مثبت و معنی‌داری را در سطح احتمال 1 درصد نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات