بررسی تاثیر پرایمینگ بذر در شرایط تنش شوری بر مؤلفه‌ها جوانه زنی و رشد رویشی گیاهچه رازیانه(Foeniculum vulgar)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت، دانشگاهآزاداسلامی واحدنیشابور

2 گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

3 گروه زراعت، دانشگاه آزاداسلامی واحدنیشابور

چکیده

پرایمینگ یکی از تکنیک‌هایی است که باعث افزایش درصد و سرعت جوانه‌زنی، سبزشدن در تنش‌های محیطی از قبیل تنش شوری، دما وخشکی می شود.این پژوهش به‌منظور تاثیر پرایمینگ بذر بر مولفه‌های جوانه‌زنی و رشد رویشی گیاهچه رازیانه درشرایط تنش شوری دو آزمایش با 4 تکراردرآزمایشگاه تحقیقات گیاهی دانشگاه آزاداسلامی نیشابور در تابستان 1392 انجام شد. آزمایش اول در شرایط آزمایشگاه بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی انجام شد. تیمارها شامل 5 سطح شوری (0، 50، 100، 150 و 200 میلی‌مولارکلرید سدیم) و پرایمینگ (عدم پرایم، آب مقطر، KCL %2،KNO3 %1، KNO3 %3) است. نتایج صفات مورد مطالعه نشان داد با افزایش شوری، درصد و سرعت جوانه‌زنی، شاخص بنیه بذر، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه، وزن خشک ریشه‌چه و ساقه‌چه، نسبت وزن اندام هوایی به ریشه کاهش معنی‌داری یافت. نتایج آزمایشگاه نشان داد که پرایمینگ برکلیه صفات به‌جز سرعت جوانه‌زنی تاثیر معنی‌داری داشت. همچنین اثر متقابل شوری و پرایمینگ برکلیه صفات بجز سرعت جوانه‌زنی معنی‌دار بود.در بین تیمارها حداکثر بهبود جوانه‌زنی مربوط به تیمار‌هالوپرایمینگ KNO3 %1 وکمترین جوانه‌زنی مربوط به تیمارغیر پرایم KNO3 %3 بود. در شرایط کشت گلدانی شوری برکلیه صفات به جز طول ساقه چه و وزن خشک ساقه کاهش معنی داری یافت.پرایمینگ نیز بر کلیه صفات تاثیر معنی‌داری داشت. همچنین اثر متقابل شوری و پرایمینگ بر همه صفات به جز وزن خشک ساقه معنی‌دار بود. حداکثر رشد رویشی مربوط به تیمار‌ هالوپرایمینگ KNO3 %1 و حداقل رشد رویشی مربوط به تیمار غیر پرایم  KNO3 %3 بود. به‌طورکلی می‌توان نتیجه گرفت پرایمینگ باعث تعدیل اثرات شوری، بهبود مولفه‌های جوانه‌زنی رازیانه در شرایط شوری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات