ارزیابی قدرت محموله‌های بذری گندم به وسیله آزمون تسریع پیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

2 گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 گروه زیست‌شناسی، دانشگاه گلستان

چکیده

آزمون تسریع پیری یکی از مهم ترین آزمون‌های قدرت بذر می‌باشد. این روش برای اندازه‌گیری قدرت بذر استفاده می‌شود و برای انجام آن بذرها در معرض دمای بالا و رطوبت نسبی بالا قرار می‌گیرد. در این تحقیق اثرات ترکیبی دما و دوره زمانی برای آزمون تسریع پیری در 9 محموله بذری گندم در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بررسی شد. ‌محموله‌‌‌های بذری گندم که دارای درصد جوانه‌زنی بالای 93 درصد بودند در معرض آزمون تسریع پیری در دمای 41، 43 و 45 درجه به‌مدت 24، 48، 72 و 96 ساعت قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین آزمون جوانه‌زنی استاندارد و درصد سبز شدن همبستگی معنی داری وجود ندارد اما بین نتایج تیمارهای مختلف آزمون تسریع پیری و درصد سبز شدن همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد و ترکیب دمایی 41، 43 و 45 درجه‌سانتی‌گراد و دوره زمانی 48 و 72 ساعت همبستگی بالایی با درصد سبز شدن در مزرعه دارند. بنابراین به تولیدکنندگان بذر پیشنهاد می‌شود که به دلخواه از این ترکیب‌های دمایی و زمانی برای ارزیابی قدرت بذر و پیش‌بینی سبز شدن محموله‌های بذری گندم استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات