بررسی اثر دما و شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم ماشک Vicia sp.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر ( عج ) رفسنجان

چکیده

در این تحقیق مقاومت دو رقم ماشک (Vicia pannonica وVicia sativa) در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه به شوری‌‌های صفر، 50، 100، 150، 200 و 250 میلی مولار در دماهای 5، 10، 15، 20، 25 و 30 درجه سانتی‌گراد مطالعه شد. آزمایش در شرایط محیطی کنترل شده به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که دما و شوری و اثر متقابل آنها تأثیر معنی‌داری بر درصد و سرعت جوانه‌زنی، بنیه گیاهچه، طول ساقه‌چه، طول ریشه‌چه، وزن خشک ساقه‌چه و ریشه‌چه داشت. دو رقم تنها از نظر وزن خشک ریشه‌چه با هم تفاوت معنی‌داری داشتند. با افزایش سطوح شوری، در تمامی سطوح دمایی درصد جوانه‌زنی کاهش یافت. بالاترین درصد جوانه‌زنی در تمامی سطوح شوری در گستره دمایی 25-20 درجه سانتی‌گراد رخ داد. بیشترین سرعت جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه در دمای 20 درجه سانتی‌گراد و تیمار شاهد مشاهده شد. همچنین بیشترین طول ساقه‌چه، طول ریشه‌چه و وزن خشک ساقه‌چه و ریشه‌چه از گیاهان شاهد در دمای 20 درجه سانتی‌گراد بدست آمد. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که در گیاهان شاهد و تنش دیده دو رقم ماشک، کاهش یا افزایش دما از 20 درجه سانتی‌گراد جوانه‌زنی و رشد گیاهچه را محدود می‌کند.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات