تاثیر پرایمینگ کلرید منیزیم بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی و تغییرات فیزیولوژیک بذر کنجد (Sesamum indicum L.) در دماهای مختلف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 گروه زراعت، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

تیمارهای مختلف پرایمینگ منجر به افزایش سرعت و درصد جوانه‌زنی گیاهان می‌شوند. به منظور مطالعه اثر پرایمینگ بر تغییرات آنزیمی و جوانه‌زنی بذر کنجد تحت تاثیر دماهای مختلف، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1393 اجرا شد. در این پژوهش، سه تیمار پرایمینگ منیزیم (0، 5 و 10 میلی‌مولار کلرید منیزیم) و سه سطح دما (15، 25 و 35 درجه سانتی‌گراد) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر متقابل تیمار پرایمینگو دما بر سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه، پرولین، پروتئین، آنزیم‌های کاتالاز، پراکسیداز و پلی‌فنل اکسیداز معنی‌دار بود. همچنین دما تاثیر معنی‌دار بر درصد جوانه‌زنی داشت. در دمای 25 درجه کمترین میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و پرولین مشاهده شد و کاربرد منیزیم توانست اکثر صفات اندازه‌گیری را افزایش دهد. به‌طوری‌که سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه و فعالیت‌های آنزیمی در پرایمینگ10 میلی‌مولار منیزیم در تمامی دماها بیشتر از سایر تیمارها بود.  به نظر می‌رسد کاربرد منیزیم به عنوان پرایمینگ بتواند منجر به افزایش سرعت جوانه‌زنی و بهبود استقرار گیاهچه شده و با افزایش فعالیت آنزیمی، پرولین و پروتئین تحمل تنش‌های محیطی را بیشتر کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات