مطالعه اثر دگرآسیبی سه رقم گندم ( Triticum aestivum L.)بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز خاکشیر(Descurainia Sophia L)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

چکیده

به منظور بررسی اثرات دگرآسیبی ارقام گندم بر شاخصهای جوانهزنی علفهرز خاکشیر، آزمایشی در سال 2931 در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد مشهد، به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کام لا تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. عوامل آزمایش شامل ارقام گندم در سه سطح )فلت، سایونز و کاسگوژن( و نوع عصاره در دو سطح )عصاره ریشه و ساقه گندم( و غلظت عصاره در چهار 25 و 255 درصد( بود. در این آزمایش درصد و سرعت جوانه زنی، طول ، سطح )صفر، 12 ساقهچه و ریشهچه، وزنتر گیاهچه و بنیه بذر اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که عصارهی آبی رقم سایونز و کاسگوژن نسبت به رقم فلت صفتهای فوق را به طور معنی داری کاهش دادند. نوع عصاره نیز اثر معنیداری بر صفتهای اندازهگیری شده داشت، بطوریکه عصارهی ساقه در مقایسه با ریشه تمام شاخصهای جوانهزنی را با شدت بیشتری کاهش داد. افزایش غلظت عصاره تا 12 % نیز تمام شاخصهای جوانهزنی را کاهش داد. نتایج آزمایش نشان داد که ارقام سایونز و کاسگوژن و همچنین عصارهی ساقه تأثیر بازدارندگی بیشتری بر جوانهزنی و رشد گیاهچههای خاکشیر داشته است.

کلیدواژه‌ها