اثر جیبرلین بر شاخص‌های جوانه‌زنی، پروتئین و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت بذر پیش تیمار شده کلزا تحت شرایط تنش خشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران

2 کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار، گروه زراعت مرکز تحقیقات و منابع طبیعی یزد، یزد، ایران

4 دانشجوی دکتری علوم و تکنولوژی بذر، گروه زراعت، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

پایین بودن درصد جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه از مشکلات اساسی در مناظق خشک می‌باشند. امروزه تکنیک پیش‌تیمار بذر به‌عنوان یکی از عامل‌های بهبود دهنده‌ جوانه‌زنی و استقرار تحت تنش‌های محیطی معرفی شده است. به‌منظور بررسی اثر تنش خشکی بر روی رشد و تغییرات بیوشیمیایی در بذر پیش تیمار شده کلزا با جیبرلین، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و با سه تکرار در آزمایشگاه بذر دانشگاه تهران و در سال 1391 انجام شد. فاکتور اول شامل تیمار بذر با غلظت‌های صفر، 50 و 100 پی‌پی‌ام جیبرلین و بذر بدون پیش تیمار و فاکتور دوم شامل سه سطح خشکی (صفر، 6- و 12- بار) بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی سبب کاهش درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، درصد گیاهچه نرمال، وزن خشک گیاهچه، طول گیاهچه و افزایش متوسط مدت زمان جوانه‌زنی شد. تیمار بذر با جیبرلین سبب بهبود در صفات اندازه‌گیری شد. همچنین، با استفاده از تیمار بذر با جیبرلین 50 پی‌پی‌ام میزان پروتئین و فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و آسکوربات پروکسیداز افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات