تغییرات فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت، غلظت مالون‌دی‌آلدئید و شاخص‌های جوانه‌زنی سه هیبرید ذرت در برابر تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه فیزیولوژی و زراعت، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار، گروه فیزیولوژی و زراعت، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشجوی دکتری اکولوژی، گروه زراعت و اکولوژی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

چکیده

شوری یکی از مهمترین تنش‌های محیطی در کشاورزی سراسر جهان است که رشد و متابولیسم گیاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این آزمایش به‌منظور بررسی اثرات پتانسیل‌های اسمزی مختلف (صفر، 40، 80 و 120 میلی‌مولار NaCl) بر جوانه‌زنی، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت، غلظت مالون‌دی‌آلدئید و رشد گیاهچه سه هیبرید ذرت (704SC، 647SC و 260SC) انجام گردید. هدف از اجرای آزمایش مقایسه شاخص‌های جوانه‌زنی هیبریدهای ذرت در سطوح متفاوت تنش‌ شوری بود. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً‍ تصادفی و با چهار تکرار در محیط ژرمیناتور (1  25 درجه سانتی‌گراد) اجرا شد. تجزیه واریانش نشان داد که اثر سطوح پتانسیل اسمزی بر شاخص جوانه ‌زنی، درصد جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت جنین و غلظت مالون‌دی‌آلدئید معنی‌دار بود. با کاهش پتانسیل اسمزی رشد اولیه گیاهچه و سرعت جوانه‌زنی کاهش یافت، البته تنش شوری درصد جوانه‌زنی را بیشتر از مولفه‌های دیگر کاهش داد. بین هیبریدهای 647SC و260SC از نظر نحوه‌ پاسخ‌دهی در برابر سطوح مختلف تنش شوری اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات