اثر تنش شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی و شاخص‌های رشدی پنج رقم سویا (Glycin max L)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

3 دانشجوی دکتری گیاهان دارویی، گروه باغبانی، پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان

4 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

5 دکتری گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده

در این تحقیق اثر شوری بر پارامترهای جوانه‌زنی و مورفولوژیکی 5 رقم سویا (زان، سنچوری، L17، ویلیامز و‌ هاک) به عنوان فاکتور اول و چهار سطح شوری (صفر، 30، 60 و 90 میلی‌مولار کلرید سدیم) به‌عنوان فاکتور دوم در شرایط آزمایشگاه و گلخانه دانشکده کشاورزی شهرکرد 1385 به صورت تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. در گیاهانی که تنها در معرض کلرید سدیم قرار داشتند، در مقایسه با گیاهان شاهد، با افزایش غلظت کلریدسدیم، پارامترهای جوانه‌زنی و رشدی کاهش یافت. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین سرعت و درصد جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و محور زیر لپه در رقم‌ هاک و کمترین آن‌ها در رقم L17 مشاهده شد. بیشترین وزن تر و خشک ریشه‌چه در رقم زان و بیشترین وزن‌تر و خشک محور زیر لپه در ارقام ویلیامز و L17 مشاهده شد. بیشترین ارتفاع، تعداد گره و سطح برگ مربوط به رقم ویلیامز و L17 و کمترین مربوط به‌هاکبود. بیشترین و کمترین فاصله میان گره مربوط به ویلیامز و زان به‌ترتیب می‌باشد. بیشترین و کمترین شاخه جانبی در هر بوته مربوط به رقم سنچوری و L17 به‌ترتیب بود. در بین ارقام رقم زان بالاترین تعداد کل برگ و ارقام سنچوری و ویلیامز کمترین تعداد برگ را به خوا د ختصاص دادند. در کل رقم L17در آزمایش گلخانه و رقم‌ هاک در آزمایش جوانه‌زنی نسبت به دیگر ارقام تحمل به شوری بهتری نشان دادند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات