مطالعه تأثیر پرایمینگ بذور بر روی شاخصهای مختلف جوانه زنی گندم در شرایط تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار، گروه زراعت، دانشگاه محقق اردبیلی

3 مربی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل

چکیده

به‌منظور بررسی اثرات اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ بذر گندم در عصاره گیاهی و زمان خیساندن بذور بر جوانه‌زنی گندم در شرایط تنش شوری، آزمایشی در سال 1388 در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به‌صورت فاکتوریل 3 عاملی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در 2 مرحله با 3 تکرار در شرایط کنترل شده (یکسان) انجام شد. نتایج نشان داد که اثر ساده پرایمینگ برای تمامی صفات مورد مطالعه به غیر از صفت نسبت وزن ریشه به ساقه و اثر ساده شوری برای صفات طول گیاهچه، تعداد برگ، نسبت ریشه به ساقه و وزن‌تر اندام هوایی در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار بود. اثر متقابل شوری در پرایمینگ بذر، برای صفت نسبت وزن ریشه به ساقه در سطح احتمال 5 درصد و اثر متقابل شوری در مدت زمان خیساندن بذر، فقط برای صفت سرعت سبز کردن در سطح احتمال 1 درصد از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری نشان داد. به طوری که مقایسه میانگین ها نشان داد که با افزایش سطوح شوری طول گیاهچه، تعداد برگ، نسبت وزن ریشه به ساقه و همچنین وزن تر اندام هوایی کاهش معنی‌داری داشته است. همچنین پرایمینگ بذور در آب مقطر و عصاره گیاهی 25 درصد چغندر قند افزایش تمامی صفات مورد مطالعه از جمله سرعت سبز کردن، درصد سبز کردن ودرصد گیاهچه نرمال را در پی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات