تأثیر جیبرلین و اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت بذور فرسوده کدوی تخم کاغذی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی

3 کارشناسی‌ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

فرسودگی طی انبارداری مهمترین عامل خسارت به بذر است. به‌منظور بررسی اثر برخی هورمون‌های گیاهی بر ویژگی‌‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت بذور فرسوده کدوی تخم کاغذی آزمایشی در سال 1393 در دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح فرسودگی (صفر، 5 و 10 روز فرسوده شده) و سه سطح پرایمینگ (آب یا شاهد، جیبرلین (ppm 100) و اسید سالیسیلیک (ppm 100) بود. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که فرسودگی درصد جوانه‌زنی و سرعت جوانه‌زنی را کاهش داد. پرایمینگ سبب کاهش تاثیر فرسودگی و بهبود درصد (24 درصد) و سرعت جوانه‌زنی (8/10 درصد) گردید. فرسودگی و پرایمینگ موجب افزایش فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز به‌ترتیب به میزان 7 و 85/2 برابر نسبت به شاهد شد. بیشترین میزان پرولین (92/0 میکروگرم بر گرم وزن تر) بر اثر فرسودگی شدید و عدم پیش‌تیمار قابل مشاهده بود و کمترین میزان آن (28/0 میکروگرم بر گرم وزن تر) مربوط به کاربرد اسید سالیسیک و عدم فرسودگی بود.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات