اثر پیش‌تیمار سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی ماریتیغال (Silybum marianum L.) در شرایط تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

موضوعات