بررسی اثر پیری تسریع شده بر فرآیند جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده

به‌منظور مطالعه تاثیر پیری بذر بر فرآیند جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کدوی تخم کاغذی آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی در دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1392 اجرا گردید. در این آزمایش فرسودگی در دمای 45 درجه سانتی‌گراد و رطوبت 95 درصد به‌مدت 0، 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 6 ، 18 و 20 روز بود و صفات اندازه‌گیری شده، شامل جوانه‌زنی بیشینه، یکنواختی جوانه‌زنی، مدت زمان لازم برای رسیدن به 10 و 50 درصد جوانه‌زنی، مساحت زیر منحنی جوانه‌زنی نسبت به زمان و همچنین تغییرات قابلیت حیات بذور با استفاده از آزمون تترازولیوم و همچنین میزان رشد گیاهچه اندازه‌گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پیری در سطح یک درصد بر کلیه صفات تاثیر معنی‌دار داشت. مقایسه میانگین‌ها نشان داد در طی پیری مقدار سرعت جونه‌زنی زمان، درصد و یکنواختی جوانه‌زنی کاهش و مدت زمان لازم برای رسیدن به 10 و 50 درصد جوانه‌زنی افزایش پیدا کرد. همچنین مشاهده شد در طی پیری میزان رنگ‌پذیری بافت‌های بذر کاهش یافته که این نشان دهنده کاهش قدرت و قابلیت حیات بذور و در طی آن کاهش رشد گیاهچه بود. به طور کلی پیر در ابتدا موجب کاهش قدرت بذر شده و بعد از مدتی موجب کاهش قابلیت حیات و مرگ بذور می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات