تاثیرکلرید کلسیم در شرایط شور بر شاخص‌های جوانه‌زنی ذرت (Zea mays L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

2 استادیار، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده

شوری یکی از فاکتورهای مهم تاثیرگذار بر جوانه‌زنی و پارامترهای رشدی گیاهان محسوب می شود. برای کاهش اثرات منفی نمک بر جوانه‌زنی گیاهان زراعی روش‌های مختلفی معرفی شده است که از آن جمله می‌توان به استفاده از برخی عناصر غذایی مانند کلسیم اشاره نمود. به‌منظور مطالعه اثر کلرید کلسیم در شرایط شور بر شاخص‌های جوانه‌زنی ذرت (Zea mays L.) آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1390 درواحد تحقیقات کشاورزی شرکت برکت جوین اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل، شوری با غلظت‌های صفر (آب مقطر)، 3، 6 و 9 دسی زیمنس بر متر (تهیه شده باکلرید سدیم) و تیمارهای کلرید کلسیم با غلظت‌های صفر (آب مقطر)، 10 و 20 میلی‌مول بودند. نتایج نشان داد که کلرید کلسیم بر طول بخش هوایی، وزن تر و وزن خشک بخش هوایی تاثیر معنی‌داری به همراه داشت. تاثیر کلرید سدیم بر سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه چه، طول بخش هوایی، وزن تر و وزن خشک بخش هوایی بسیار معنی‌دار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات