بررسی تأثیر امواج فرا صوت و سرمادهی بر جوانه‌زنی بذور گیاه دارویی مورد (Myrtus communis L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاداسلامی واحد آستارا

2 استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاداسلامی واحد آستارا

چکیده

مورد (Myrtus communis) یکی از گیاهان متعلق به خانواده Myrtaceae است و بذر این گیاه برای جوانه‌زنی به شکستن خواب بذر نیازمند می باشد. این پژوهش در شرایط آزمایشگاهی به منظور ارزیابی اثر امواج فراصوت و مقایسه آن با تیمار سرمادهی بر خصوصیات جوانه زنی بذور گیاه دارویی مورد و بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه اجرا شد. این آزمایش بصورت طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار و 7 تیمار اجرا شد. تیمارها شامل سرمادهی بذر به مدت دو ماه، عدم سرمادهی و عدم استفاده از امواج (شاهد) و همچنین بذور در پنج مدت زمان مختلف (30، 60، 120، 180 و 240 ثانیه) در معرض امواج فراصوت 42 KHZ قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تیمار امواج فراصوت بیشترین تاثیر را بر جوانه‌زنی و بر کلیه صفات مورد بررسی داشت و اختلاف معنی دار بین تاثیر سطوح زمانی امواج بر صفات مذکور نیز مشاهده نشد (دانکن 5 درصد). همچنین به منظور شکستن خواب بذر این گیاه، سرمادهی بهتر از تیمار شاهد (عدم استفاده از امواج و عدم استفاده از سرما در شکستن خواب) بود. با در نظر گرفتن کمترین هزینه و زمان، تیمار 30 ثانیه به عنوان بهترین تیمار برای شکستن خواب بذر این گیاه دارویی معرفی شد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات