مقایسه اثر پرایمینگ در بهبود ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر کدو تخم کاغذی تحت شرایط تنش خشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران

2 استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران

3 دانشیارگروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پرایمینگ یکی از تکنیک‌هایی است که باعث افزایش درصد و سرعت جوانه‌زنی در شرایط تنش‌های محیطی از قبیل شوری و خشکی می‌شود. این پژوهش به‌منظور تاثیر پرایمینگ بذر بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر کدو تخم کاغذی در شرایط تنش خشکی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل 4 سطح پرایمینگ (عدم پرایمینگ، هیدروپرایمینگ، اسموپرایمینگ با نیترات پتاسیم با غلظت 1 درصد و کلرید پتاسیم با غلظت 2 درصد) و پنج سطح تنش خشکی (0، 2-، 4-، 6-، 8- بار) با پلی اتیلن گلایکول 6000 بود. نتایج این آزمایش نشان داد که با افزایش تنش خشکی درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی و یکنواختی جوانه‌زنی و وزن خشک و تر و طول ریشه‌چه و ساقه‌چه کاهش یافت. اما هیدروپرایمینگ و نیترات پتاسیم نسبت به شاهد کاهش نداشت، بلکه نتایج نشان داد که بذرهای تیمار شده در مقایسه با شاهد دارای درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی و یکنواختی جوانه‌زنی وزن خشک و تر و طول ریشه‌چه و ساقه‌چه بیشتری بود. در کلیه سطوح اثر متقابل معنی‌دار بود و براساس نتایج بدست آمده، درصد، یکنواختی و سرعت جوانه‌زنی در سطوح پایین خشکی 2- (بار) و عدم خشکی، پرایمینگ بذر به‌صورت نیترات پتاسیم سبب بهبود صفات جوانه‌زنی شده است  و در سطوح بالای خشکی 4- (بار)، پرایمینگ بذر به‌صورت نیترات پتاسیم و کلرید پتاسیم سبب کاهش صفات جوانه‌زنی شده است. به‌طورکلی می‌توان نتیجه گرفت که پرایمینگ باعث بهبود مولفه‌های جوانه‌زنی در شرایط تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات