تاثیر غلظت‌های مختلف هومات پتاسیم و کادوستیم بر تولید غده‌چه سیب زمینی ارقام آگریا و ساوالان در شرایط گلخانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، باشگاه پژوهشگران جوان، تبریز، ایران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر مواد آلی هومات پتاسیم و کادوستیم بر تولید غده‌چه دو رقم سیب زمینی، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در شرایط گلخانه ای در سه تکرار در گلخانه شرکت تولید بذر سیب زمینی دشت زرین اردبیل در سال 1389 اجرا شد. فاکتور اول شامل سه سطح ماده آلی هومات پتاسیم (صفر، 1 و 2  میلی لیتر در یک لیتر آب)، فاکتور دوم شامل سه سطح ماده آلی کادوستیم (صفر، 1 و 2  میلی‌لیتر در یک لیتر آب) و  فاکتور سوم شامل دو رقم سیب زمینی (ساوالان و آگریا) بودند. در این پژوهش از گیاهچه‌های عاری از ویروس تولید شده به گلخانه ایزوله انتقال داده و در گلدان‌های پلاستیکی به ابعاد20×20×15 سانتی متر با بستری از مخلوط 1:1 حجمی پیت ماس بیولان و پرلیت کشت شدند. ماده آلی هومات پتاسیم و ماده آلی کادوستیم در سه مرحله سبز شدن، غده زایی و حجیم شدن مصرف گردید. نتایج نشان داد که  استفاده از مواد آلی هومات پتاسیم و کادوستیم به مقدار 1 میلی‌لیتر در 1 لیتر آب باعث افزایش عداد و وزن غده چه بین 7-3 گرم و بزرگ تر از 7 گرم در هر دو رقم آگریا و ساوالان شد و رقم ساوالان با تعداد 1317 عدد غده‌چه در متر مربع به عنوان تیمار برتر شناسایی شد. رابطه بین تعداد غده‌چه در متر مربع با صفات تعداد و وزن غده‌چه‌های کوچک تر از 3 گرم، بین 7-3 گرم و بزرگ تر از 7 گرم و وزن غده‌چه در متر مربع رابطه مثبت و معنی دار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات