اثر قدرت بذر بر جوانه‌زنی و رشد هتروتروفیک گندم در واکنش به شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه گنبد کاووس

2 دانشجوی کارشناسی گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

سبز شدن محصولات زراعی تحت تاثیر عوامل محیطی نظیر آب، خاک، شوری، خشکی، عمق کاشت و کیفیت یا زوال بذر است. به منظور ارزیابی اثر شوری و زوال بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در شرایط مطلوب آزمایشگاهی در اتاقک رشد اجرا شد. عامل اول شامل سه سطح شوری (0، 4- و 8- بار) و عامل دوم زوال بذر به روش پیری تسریع شده (0، 24، 48، 72، 96، 120 و 144 ساعت) بودند. نتایج نشان داد که اثر متقابل شوری بر زوال بر هیچ یک از صفات مورد مطالعه معنی‌دار نبود، در حالی‌که اثر شوری و زوال بذر بر تمام صفات مورد مطالعه معنی‌دار بود. تجزیه رگرسیونی نشان داد که صفات سرعت جوانه‌زنی  با 61/84 درصد و درصد جوانه‌زنی با 19/5 درصد کاهش به ازای افزایش هر واحد شوری، به ترتیب حساس‌ترین و متحمل‌ترین صفات به شوری بودند. همچنین صفات درصد جوانه‌زنی و طول ریشه‌چه به ترتیب حساس‌ترین و متحمل‌ترین صفات به زوال بذر بودند.

کلیدواژه‌ها