بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی بذور پرایم شده چاودار کوهی (Secale montanum) تحت شرایط کاهش تدریجی رطوبت و پیری تسریع شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، گروه زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

پرایمینگ بذور سبب بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی می‌شود. یکی از مشکلات عمدۀ پرایم بذور، کاهش سریع‌تر قدرت این بذرها نسبت به بذور خشک است. به همین منظور برای بررسی اثر کاهش تدریجی رطوبت بر جوانه‌زنی و برخی شاخص‌های مرتبط با ویگور بذور پرایم شده چاودار کوهی (Secale montanum) تحت شرایط پیری تسریع شده آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایشی شامل دوره پیری (صفر، 1، 2 و 3 روز)، تیمار پرایمینگ (سالیسیلیک، جیبرلین و آسکوربیک) و کاهش رطوبت (کاهش تدریجی رطوبت و خشک کردن معمولی بذور بعد از پرایمینگ) بود. نتایج نشان داد که اثرات سه گانه دوره پیری، تیمار پرایمینگ و کاهش رطوبت برای همه صفات به جز درصد گیاهچه‌های نرمال در سطح یک درصد معنی‌دار بود اما برای درصد گیاهچه نرمال در سطح 5 درصد معنی‌دار بود. با افزایش دوره پیری صفات اندازه‌گیری شده به طور معنی‌داری کاهش یافتند و تیمار کاهش تدریجی رطوبت به بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی در طی پیری کمک کرد. بالاترین درصد جوانه‌زنی مربوط به بذور پرایم شده با سالیسیلیک و جیبرلین بدون تیمار پیری بود (96 درصد).

کلیدواژه‌ها