تأثیر پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گوجه فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر پیش‌ تیمار بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گوجه‌فرنگی در شرایط دمای پایین با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار در دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1391 اجرا شد.فاکتورهای آزمایش شامل پیش‌تیمار بذر با اسپرمین 1/5 میلی‌مولار، اسپرمیدین 0/5 میلی‌مولار، پوترسین 0/5 میلی‌مولار، متیل‌جاسمونات 0/22 میلی‌مولار، آب  مقطر و بدون پیش‌تیمار (شاهد) و سه تیمار دمایی (10، 15 و 20 درجه سانتی‌گراد)بودند. نتایج نشان داد که اثر ساده پیش‌ تیمار و درجه حرارت بذر بر بیشتر صفات مورد مطالعه معنی‌دار بود. اثر متقابل پیش‌تیمار و دما نیز بر سرعت جوانه‌زنی، طول ، وزن تر و وزن خشک ساقه‌چه و مدت جوانه‌زنی معنی‌دار شد.با افزایش دما از 15 به 20 درجه سانتی‌گراد یکنواختی جوانه ‌زنی و مدت زمان 50 درصد جوانه‌زنی به‌ترتیب24 و 63 درصد کاهش یافت. بیشترین سرعت جوانه‌زنی جوانه‌زنی (0/3) در پیش‌ تیمار با پوترسین در دمای 20 درجه سانتی‌گراد و کمترین سرعت جوانهجوانه‌زنی (0/1) به شاهد در دمای 15 درجه سانتی‌گراد حاصل شد. نتایج نشان داد که پیش‌تیمار موجب تسریع جوانه‌زنی و بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گوجه‌فرنگی در دمای پایین میگردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات