بررسی تاثیر پیش تیمار بذر توسط سالسیلیک اسید بر جوانه‌زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه ریحان در شرایط تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد میوه‌کاری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشجوی دکتری علوم و تکنولوژی بذر، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده

به‌منظورمطالعه اثر پیش تیمار بذر گیاه ریحان توسط سالیسیلیک اسید  بر جوانه‌زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه آن در شرایط تنش شوری، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکراردر سال 1393 در آزمایشگاه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل اسیدسالیسیلیک در4 سطح (0، 0/5، 1، 1/5 میلی‏مولار) و شوری در 5 سطح (0، 2/0-، 4/0-، 6/0-، 8/0- مگاپاسکال) بود. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثر شوری، سالیسیلیک اسید و اثر متقابل آنها بر صفاتی از قبیل درصد بذور جوانه زده، میانگین طول ساقه چه، میانگین طول ریشه چه، وزن خشک ساقه چه، کارایی استفاده از ذخایر بذر و همچنین کسر ذخایر مصرف شده بذر در سطح یک درصد معنی‏دار بود. نتایج مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که با افزایش میزان شوری در سطوح مختلف اسید سالیسیلیک، درصد جوانه‏زنی بذور کاهش یافت. با افزایش غلظت سالیسیلیک اسید جوانه‏زنی بذور در هر سطحی از شوری افزایش یافت و این نشان می‏دهد که سالیسیلیک اسید می‏تواند اثرات ناشی از تنش شوری را بر جوانه‏زنی بذور گیاه دارویی ریحان تعدیل نماید. بیشترین میزان وزن خشک باقیمانده لپه‌ها مربوط به بالاترین میزان سطح شوری بود و با کاهش میزان سطح شوری از میزان وزن خشک باقیمانده لپه‏ ها کاسته شد که نشان دهنده اثر منفی شوری بر استفاده از ذخایر بذر بود.سطوح بالاتر سالیسیلیک اسید سبب بیشتر شدن میزان استفاده از ذخایر و کاهش وزن لپه باقیمانده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با افزایش سطح شوری میزان جوانه‏ زنی و مولفه‏ های مرتبط با آن در گیاه ریحان نقصان یافت و این در حالی است که کاربرد پیش تیمار اسید سالیسیلیک سبب کاهش اثرات منفی ناشی از شوری شد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات