مطالعه تاثیر نانو اکسید روی بر بهبود جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کلزا تحت تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد زراعت، گروه زراعت، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار، گروه زراعت، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

3 دانشیار، گروه زراعت، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

4 دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده

مطالعه تاثیر نانو اکسید روی بر بهبود جوانه به‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف نانوکسید روی بر بهبود جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ی کلزا مطالعه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال 1392 در دانشگاه محقق اردبیلی اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل 5 سطح نانو اکسید روی زنی و رشد گیاهچه کلزا تحت تنش شوری (0، 0/3، 0/6، 1/2 و 1/8میلی‌ مولار) و چهار سطح تنش شوری (0، 50، 100 و 150 میلی‌مولار کلرید‌ سدیم) و چهار تکرار بود. صفات اندازه‌گیری شده شامل درصد و سرعت جوانه‌زنی، طول گیاهچه، وزن تر و خشک گیاهچه، شاخص طولی و وزن قدرت و میزان عناصر سدیم، پتاسیم و کلسیم بود. نتایج نشان داد که شوری اثر بازدارنده بر قابلیت جوانه ‌زنی، رشد و شاخص‌ های قدرت گیاهچه‌ها داشت و نانو اکسید روی با افزایش میانگین این شاخص‌ها تاثیر تنش شوری را کاهش داد. همچنین با افزایش سطوح شوری مقادیر پتاسیم، کلسیم، نسبت پتاسیم به سدیم و نسبت کلسیم به سدیم گیاهچه‌ها کاهش، اما مقدار سدیم گیاهچه‌ها افزایش یافت. استفاده نانو اکسید روی موجب افزایش مقادیر پتاسیم، کلسیم، نسبت پتاسیم به سدیم و نسبت کلسیم به سدیم گیاهچه‌ها و کاهش مقدار سدیم گیاهچه‌ها را سبب شد. به‌ طور کلی سطح 0/6 میلی‌ مولار نانوکسید روی بهترین کارایی در مقابله با تنش داشت و موجب افزایش تحمل گیاه به تنش شوری گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات