بررسی اثر پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی گندم (Triticum aestivum L) رقم آذر2

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد علف‌های هرز، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناسی‌ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 مربی مرکز هایتک اداره کل فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه

4 کارشناسی‌ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

به‌منظور بررسی اثر پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی گندم رقم آذر 2، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1394 اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل پرایمینگ (1% KNO3، 2% KNO3، 1% CaCl2، 2%  CaCl2و شاهد بدون پرایمینگ) و مدت زمان‌های 4 و 8 ساعت بودند. صفات اندازه‌گیری شده شامل درصد جوانه‌زنی، طول ساقه‌چه، ریشه‌چه، وزن‌تر و خشک ساقه‌چه و ریشه‌چه، بنیه طولی و وزنی بذر بودند. نتایج نشان داد بذور تیمار شده به وسیله نیترات پتاسیم یک درصد دارای بیشترین طول و وزن‌تر ساقه‌چه بودند. تیمار نیترات پتاسیم یک درصد با زمان 4 ساعت بهتر از سایر تیمارها بر روی صفات مورد مطالعه تأثیر داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات